7M01101-Педагогика және психология YU GSE

Білім беру бағдарламасы туралы

7M01101 – «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазанның №563 бұйрығымен бекітілген), Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазанның №604 бұйрығымен бекітілген), Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы (ҚР заңына сәйкес 04.07.2018 жылғы №171-VI берілген өзгерістер мен толықтыруларымен), Педагогтің кәсіби стандарты («Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы №133 бұйрығына қосымша), Дублин дескрипторлары мен «Еуропалық біліктілік шеңбері» (2008 жылы 22 сәуірде Еуропалық Парламент пен Кеңесінде қабылданған), Қазақстан ЖОО Ассоциациясы, ТжКО оқу ұйымдарының Ассоциациясы, Қазақстан мұғалімдері Ассоциациясы №3, 30.05.2017. №133, 08.06.2017 негізінде әзірленді.

7M01101 – «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы  жоғары оқу орны мен колледждің болашақ оқытушыларын дамытуға, оқытуға және тәрбиелеуге және оқытушылық, ғылыми-әдістемелік, басқару, тәрбие, әлеуметтік-педагогикалық, түзету-дамыту, педагогикалық-ағартушылық жұмыстарды орындауға бағытталған. Сонымен қатар  білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларын халықаралық тануды қамтамасыз етуге, білім алушылар мен білім беру ұйымдарының профессорлық-оқытушылық құрамының академиялық ұтқырлығына жағдай жасауға, сондай-ақ білім беру сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Білім беру бағдарламасының мақсаты

 • психологиялық-педагогикалық ғылымдарды оқыту саласындағы терең білімдермен, дағдылармен және іскерліктермен;
 • басқару, сандық, тілдік білім, іскерлік, дағдылармен;
 • білім беру саласында психологиялық-педагогикалық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу әдістемелерімен;
 • жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін өңірдің білім беру саласындағы практикалық қызметке енгізу қабілетімен қаруланған жоғары білікті, бәсекеге қабілетті құзыреттерге ие білім беру ұйымдарындағы модераторларды даярлау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері

 • әртүрлі саладағы ғылыми-әдістемелік нысандарда жұмыс істеу, сонымен қатар ғылыми-зерттеу жобаларын жасау, модельдеу, ұйымдастыру;
 • магистранттың әдіснамалық мәдениетін қалыптастыру, педагогика және психология мәселелері бойынша ғылыми зерттеулерді жүргізу және ұйымдастыру дағдыларын алу;
 • педагогика және психология саласы бойынша ғылыми жобаларға қатысу дағдыларының қалыптасуына жағдай туғызу.

Жұмыс берушілердің сұранысындағы пәндердің оқытылуы

Жұмыс берушілердің сұраныстарына сәйкес түлектің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін қажетті құзыреттерді, іскерліктер мен білімдерді қалыптастыру үшін мынадай пәндер енгізілді: білім берудегі менеджмент, мектеп басшыларына арналған құндылықтар мен этика, киберпедагогика, деректерді талдау және өңдеу (Bigdata), зерттеудің инновациялық әдістері және коммерцияландыру, патенттану, білім беру процесін педагогикалық диагностикалау және түзету, жеке психологиялық кеңес берудің теориясы мен практикасы, конфликт психологиясы және модерация, психодиагностика және отбасылық кеңес, клиникалық психология және психотерапия, білім берудегі менторинг, Оқыту тиімділігі мен когнитивтік қызметтің мета-анализі.

Негізгі жүктеулер

Магистрлерді даярлау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі критерийі білім алушыларға теориялық оқытудың 72  кредитін, оның ішінде педагогикалық тәжірибенің 4 кредитін, зерттеу тәжірибенің 12 кредитін,  ғылыми-зерттеу жұмысының 24 кредитін, магистрлік жобаны дайындауға, қорғауға 12 кредит игеру болып табылады.

Барлығы 120 кредит.

Типтік оқу мерзімі: 2 жыл

Түлек моделі

1

Түлектің құзыреттілік моделі:

Бітірушіге  7М01101 – «Педагогика және психология» – білім беру  бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

7М01101 – «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасын аяқтаған бітіруші түлек келесі құзыреттерге ие болады:

– кәсіби

– жеке

– сандық

– зерттеу

– басқарушылық.

2

Білім беру бағдарламасының фокусы:

– Математика пәнінің оқытушыcы;

– Ғылыми қызметкер

– Білім беру ұйымдарындағы модератор.

3

Түлектің кәсіби қызмет саласы:

 • білім беру мекемелерінде оқыту-тәрбиелеу үрдістерін жобалау;
 • тәрбиеленушілердің тұлғалық және әлеуметтік қалыптасу мәселелері бойынша психологиялық-педагогикалық зерттеулер;
 • білім алушылардың жеке және жас ерекшеліктерін ескере отырып білім беру қызметінің дамыту және түзету бағдарламаларын қалыптастыру.
4

Кәсіби қызмет нысаны:

 • зерттеу институттарындағы ғылыми-зерттеу қызметі;
 • ЖОО-да, білім беру ұйымдарында оқушылар мен студенттерді оқыту және тәрбиелеу үрдісі, жеке-тұлғалық дамуы, тұлғаның әлеуметтендірілуі, білім берудің инновациялық технологиялары;
 • әртүрлі типті және түрлі білім беру ұйымдарында оқушылар, педагогтар мен ата-аналарға психологиялық-педагогикалық тұрғыда көмек беру;
 • педагогикалық колледждер, бастауыш және орта мамандырылған нысандар;
 • арнайы коррекциялық нысандар (мектеп-интернаттары, дене және ақыл кемістігі бар балалар мен жасөспірімдер сыныптары).
5

Кәсіби қызмет функциялары:

 • білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие үрдісіне психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету;
 • білім беру үрдісін ғылыми-әдістемелік тұрғыда қамтамасыз ету;
 • білім беру мекемелеріндегі ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
 • әлеуметтік-педагогикалық әрекет;
 • осы бағыттағы бітірушілерге қатысы бар ЖОО-дағы, педагогикалық колледждердегі, қосымша мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі білім беру ұйымдарындағы білім беру қызметі.

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы

Ғылыми педагогикалық бағыттағы мамандарын даярлауға қойылатын үлкен талаптар педагогикалық ұжымға жауапкершіліктің артуына байланысты бәсекеге қабілетті, жан-жақты, логикалық ойы терең, білімі, іскерлігі мен дағдысы терең мамандар даярлау жоспарланған.

Типтік оқу мерзімі: 2 жыл.

Ғылыми бағыттағы екі жылдық магистратура білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрлерін даярлау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі критерийі білім алушылардың кемінде 

 • 84 ECTS теориялық оқытуды, оның ішінде 16 ECTS практиканы (зерттеу практикасы - 12 ECTS, педагогикалық практика – 4 ECTS)
 • 24 ECTS ғылыми-зерттеу жұмысын меңгеруі
 • 12 ECTS көлемінде қорытынды мемлекеттік аттестаттау (магистрлік диссертацияны дайындау және қорғау) болып табылады.
 • Барлығы 120 ECTS.

Магистратураға түсуші тұлғалар:

оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін ғылыми педагогикалық магистратураға түсуші тұлғалар:

 • шет тілі (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз) бойынша тесттен,
 • білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен (2 пән бойынша: 1)Педагогика 2)Психология,
 • оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тесттен тұратын кешенді тестілеу тапсырады (аналитикалық және критикалық талдау);

Тест тапсырмаларының саны – 130.

Тестілеу уақыты – 235 минут (3 сағ. 55 мин).

     
     
     
     

Құжатты қабылдайтын жер

Есенов университеті. Қабылдау коммисиясы

32 мкр
Ақтау қаласы

Бөлім
Шет тілі бойынша тест*
Оқуға дайындығын анықтауға

 арналған тест

Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест**
Барлығы
Секциялар
Тыңдалым
Лексика- грамматика
Оқылым
Сыни ойлау

(элементарлы математика, әртүрлі ақпаратты талдау мен түсіндіру)

Аналитикалық ойлау

(академиялық және ғылыми-танымдық мәтіндердегі себеп-салдарлық байланысты тауып, оны талдау мен түсіндіру)

1-пән
2-пән
Тілі
ағылшын/неміс/француз
қазақ/орыс
қазақ/орыс
Тапсырмалар саны
16
18
16
15
15
30
20
 
50
30
50
130
Тест тапсырмаларының нысаны
Бір дұрыс жауапты таңдау
Бір дұрыс жауапты таңдау
Бір дұрыс жауапты таңдау
Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау
 
Бағалау
1 балл
1 балл
1 балл
2 балл – барлық жауаптар дұрыс,

1 балл – бір қате үшін,

0 балл – екі және одан көп қате үшін

 
Максималды балл саны
50
30 балл
30 балл
40 балл
150
Ақылы түрде оқуға шекті балл
25
7
7
7
75
Мемлекеттік грант бойынша білім алу үшін шекті балл
25
7
7
7
75