7M01505–Биология YU GSE

Білім беру бағдарламасы туралы

7М01501 «Математика» білім беру бағдарламасы 2017 жылғы 8 маусымдағы №133 бұйрығындағы 7- деңгей «Педагог» кәсіби стандарт, ҚР МЖБС 31.10.2018 ж. №604 (ҚР БҒМ 13.10.2018 ж. №569 бұйрығы) аймақтық еңбек нарығының қажеттілігін, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып дайындалды. 

7M01505 – «Биология» білім беру бағдарламасы КеАҚ Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженерлік университетінің миссиясын, саясатын және стратегиялық жоспарын іске асыруға бағытталған: ғылыми және білім беру қызметінің ашықтығы қағидаттары бойынша Каспий аймағының ғылыми-білім беру орталығын құру үшін заманауи талаптарға сай келетін бәсекеге қабілетті және шығармашыл ұрпақты дамытудың бірегей моделін қалыптастыру үшін биология пәнінің жоғары білікті оқытушылары мен зерттеушілерін дайындайды.

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Биология саласындағы жаңа теориялардың заманауи терең білімдерін түсіндіруге және жалпылауға, өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары интеллектуалды оқытудың классикалық және инновациялық әдістері негізінде оқу процесінің тиімділігін қамтамасыз етуге құзіретті, сауатты және дами сөйлейтін, гуманитарлық ойлау мәдениеті жоғары бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

Жұмыс берушілердің сұранысындағы пәндердің оқытылуы

педагогикалық диагностика, педагогикалық дизайн, киберпедагогика, деректерді талдау және өңдеу (BigData), зерттеудің инновациялық әдістері және коммерцияландыру, патенттану, математикалық білім беру мазмұнын жаңарту әдіснамасы, алгебра, геометрия және логиканың іргелі мәселелері, математикалық талдаудың іргелі мәселелері, дифференциалдық теңдеулердің қолданылуы, STEM – зерттеулер, қолданбалы есептерді математикалық модельдеу

Негізгі жүктеулер

Магистрлерді даярлау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі критерийі білім алушыларға теориялық оқытудың 72  кредитін, оның ішінде педагогикалық тәжірибенің 4 кредитін, зерттеу тәжірибенің 12 кредитін,  ғылыми-зерттеу жұмысының 24 кредитін, магистрлік жобаны дайындауға, қорғауға 12 кредит игеру болып табылады.

Барлығы 120 кредит.

Типтік оқу мерзімі: 2 жыл

Биология бағдарламасының білім беру қызметі саласындағы міндеттері:

– білімнің жоғары сапасына кепілдік беретін заманауи инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып, «Биология» білім беру бағдарламалары негізінде білікті мамандарды даярлау;

– магистранттарды үнемі іздену және білімдерін жетілдіру дағдыларын дамыту, сыни тұрғыдан ойлау, шығармашылық және көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру;

– биологиялық ғылымның интеллектуалды, мәдени, әлеуметтік белсенді және үйлесімді, дамыған, үздіксіз және инклюзивті мамандарын қалыптастыру;

– білім берудің тұжырымдамалық негіздерін ғылыми тұрғыдан анықтау, сонымен қатар менеджментте синергетикалық эффекттерді қалыптастыру үшін оларды белсендіру шарттары;

– білім беру жүйесін жаңарту, ұйымдастырушылық және экономикалық, сондай-ақ үнемі өзгеріп отыратын ортада тұрақты дамуға көшу қажеттілігін негіздеу.

Биология бағдарламасының ғылыми-зерттеу және кәсіпкерлік қызметі саласындағы міндеттері:

– биологиялық ғылымдар мен білім беру саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулерді, талдамалық қызметті жүргізуге қабілетті мамандарды даярлау;

– Каспий аймағының ғылыми және білім беру хабының қажетті технологияларын беруді қамтамасыз ететін, аймақтың инновациялық дамуына үлес қосатын, биология ғылымдары саласында бәсекеге қабілетті мамандарды қалыптастыру;

Биология бағдарламасының өңірлерді дамыту саласындағы міндеттері:

биология саласындағы Каспий өңірінің флорасы мен фаунасының және басқа да табиғи ресурстарының биоәртүрлілігін бағалауға қабілетті, Маңғыстау облысының ғылыми, білім беру және экономикалық дамуына үлес қосатын мамандарды даярлау;

Биология бағдарламасының халықаралық қызмет саласындағы міндеттері:

Каспий аймағындағы ғылым мен білім саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуға үлес қоса алатын және экспорттық білім беру жүйесін, білім беру жүйесінің сандық ресурстарын қалыптастыра алатын бәсекеге қабілетті халықаралық стандарттарға сай биология саласы мамандарын даярлау.

Түлек моделі

1

Түлектің құзыреттілік моделі:

Бітірушіге 7M01505 – Биология білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

Түлектердің құзыреттілік моделі:

 • кәсіби,
 • тұлғалық,
 • цифрлық,
 • басқару,
 • зерттеу.
2

Білім беру бағдарламасының фокусы:

биология ғылымы саласы бойынша

 • пән оқытушысы
 • ғылыми қызметкер.
3

Түлектің кәсіби қызмет саласы:

Биологиялық жүйелер, процестер және олардың тіршілік әрекеті мен эволюциясы, биологиялық, биомедициналық, биоақпараттық технологиялар, биологиялық сараптама және бақылау, аумақтық биологиялық ресурстарды бағалау, қалпына келтіру маманы мен мамандығы бойынша оқу орындарының оқытушылығы.

4

Маман лауазымдарының тізімі:

– оқытушы (университеттер, колледждер, орта мектептер, лицейлер, гимназиялар), жоғары оқу орындарының мамандандырылған кафедраларының лаборанттары;

–   биологиялық өнім өндіретін кәсіпорындарда зерттеуші, маман, лаборант;

– ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдарының зерттеушісі, маманы, лаборанты;

–   ғылыми қызметкер, кіші ғылыми қызметкер, ғылыми жобалардың маманы;

– табиғатты қорғау мекемелерінің, ұлттық саябақтардың, қорықтардың, ботаникалық бақтардың, жабайы табиғат қорықшаларының зерттеушісі, маманы, лаборанты.

– ғылыми зерттеу тобының жетекшісі, өндірістік, әкімшілік, сараптамалық, экологиялық, білім беру мекемелері және т.б.

5

Кәсіби қызмет функциялары:

–   жалпы және орта кәсіптік, жоғары оқу орындарында, білім беру ұйымдарында биологиялық және жаратылыстану ғылыми пәндерді оқыту

–  эксперименттік, ғылыми және өндірістік зерттеулердің есептерін жүргізеді, талдайды және дайындайды, сенімділікті бағалайды және статистикалық талдау жүргізеді, нәтижелерді практикалық қолдану бойынша ұсыныстар береді;

–  ғылыми жобаларды, әзірлемелерді ұйымдастырады және қаржыландыру туралы есеп беруді негіздейді;

–   ғылыми-өндірістік жобалардың инновациялық құндылығы мен коммерциялық орындылығын дайындайды;

– техникалық құжаттаманы қолдана отырып, заманауи өндірістік және зертханалық жабдықтар бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізеді.

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы

Ғылыми педагогикалық бағыттағы мамандарын даярлауға қойылатын үлкен талаптар педагогикалық ұжымға жауапкершіліктің артуына байланысты бәсекеге қабілетті, жан-жақты, логикалық ойы терең, білімі, іскерлігі мен дағдысы терең мамандар даярлау жоспарланған.

Типтік оқу мерзімі: 2 жыл.

Ғылыми бағыттағы екі жылдық магистратура білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрлерін даярлау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі критерийі білім алушылардың кемінде 

 • 84 ECTS теориялық оқытуды, оның ішінде 16 ECTS практиканы (зерттеу практикасы - 12 ECTS, педагогикалық практика – 4 ECTS)
 • 24 ECTS ғылыми-зерттеу жұмысын меңгеруі
 • 12 ECTS көлемінде қорытынды мемлекеттік аттестаттау (магистрлік диссертацияны дайындау және қорғау) болып табылады.
 • Барлығы 120 ECTS.

Магистратураға түсуші тұлғалар:

оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін ғылыми педагогикалық магистратураға түсуші тұлғалар:

 • шет тілі (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз) бойынша тесттен,
 • білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен (2 пән бойынша: 1)Педагогика 2)Психология,
 • оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тесттен тұратын кешенді тестілеу тапсырады (аналитикалық және критикалық талдау);

Тест тапсырмаларының саны – 130.

Тестілеу уақыты – 235 минут (3 сағ. 55 мин).

     
     
     
     

Құжатты қабылдайтын жер

Есенов университеті. Қабылдау коммисиясы

32 мкр
Ақтау қаласы

Бөлім
Шет тілі бойынша тест*
Оқуға дайындығын анықтауға

 арналған тест

Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест**
Барлығы
Секциялар
Тыңдалым
Лексика- грамматика
Оқылым
Сыни ойлау

(элементарлы математика, әртүрлі ақпаратты талдау мен түсіндіру)

Аналитикалық ойлау

(академиялық және ғылыми-танымдық мәтіндердегі себеп-салдарлық байланысты тауып, оны талдау мен түсіндіру)

1-пән
2-пән
Тілі
ағылшын/неміс/француз
қазақ/орыс
қазақ/орыс
Тапсырмалар саны
16
18
16
15
15
30
20
 
50
30
50
130
Тест тапсырмаларының нысаны
Бір дұрыс жауапты таңдау
Бір дұрыс жауапты таңдау
Бір дұрыс жауапты таңдау
Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау
 
Бағалау
1 балл
1 балл
1 балл
2 балл – барлық жауаптар дұрыс,

1 балл – бір қате үшін,

0 балл – екі және одан көп қате үшін

 
Максималды балл саны
50
30 балл
30 балл
40 балл
150
Ақылы түрде оқуға шекті балл
25
7
7
7
75
Мемлекеттік грант бойынша білім алу үшін шекті балл
25
7
7
7
75