7М01502 – Физика YU GSE

Ғылыми педагогикалық бағыт

7М01502 – Физика

“7М01502 – Физика” білім беру бағдарламасына – ҚР БҒМ мемлекеттік лицензия №12019076, 14.12.2012 жылы берілген. Лицензия шектеусіз мерзімге жарамды. №KZ84LAA00018477 .№ 030 лицензияға қосымша 25.07.2020ж.

Білім беру бағдарламасы білім беру процесінің мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін, іске асырылу мазмұнын, даярлау бағыты бойынша түлекті даярлау сапасын бағалауды регламенттейді және мыналарды қамтиды: модульдік оқу жоспары, пәндердің жұмыс оқу бағдарламалары, оқу және педагогикалық практика бағдарламалары, білім алушыларды даярлау сапасын қамтамасыз ететін әдістемелік және басқа да материалдар.

Білім беру бағдарламасының мақсаты

– Бәсекеге қабілетті келесі қасиеттерге ие физика мұғалімдерін даярлау:

– Пән саласындағы терең білімді, жаңартылған білім негізінде физиканы оқыту дағдылары мен іскерліктерге ие;

–  Басқарушылық, сандық, тілдік білім, іскерліктер мен дағдыларға ие;

Білім беру бағдарламасының міндеттері

–  Жалпы және жоғары кәсіптік білім беру мекемелерінде физика және физиканы оқыту әдістемесі саласында тиімді жұмыс істеуге қабілетті жоғары білікті педагогикалық және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау

Білім беру бағдарламасының басымдығы

– Мемлекеттік гранттар, қолжетімді оқу ақысы;

– Дуальды оқытуды енгізу (НЗМ, №11 Пән лицейі: Физикадан қиындығы жоғары есептерді шешу әдістемесі, ЖОО-да физикалық эксперимент жүргізу әдістемесі);

– Білім беру бағдарламасын аяқтаған түлектерді жұмысқа орналасуы.

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы

Ғылыми педагогикалық бағыттағы мамандарын даярлауға қойылатын үлкен талаптар педагогикалық ұжымға жауапкершіліктің артуына байланысты бәсекеге қабілетті, жан-жақты, логикалық ойы терең, білімі, іскерлігі мен дағдысы терең мамандар даярлау жоспарланған.

Типтік оқу мерзімі: 2 жыл.

Ғылыми бағыттағы екі жылдық магистратура білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрлерін даярлау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі критерийі білім алушылардың кемінде 

  • 84 ECTS теориялық оқытуды, оның ішінде 16 ECTS практиканы (зерттеу практикасы - 12 ECTS, педагогикалық практика – 4 ECTS)
  • 24 ECTS ғылыми-зерттеу жұмысын меңгеруі
  • 12 ECTS көлемінде қорытынды мемлекеттік аттестаттау (магистрлік диссертацияны дайындау және қорғау) болып табылады.
  • Барлығы 120 ECTS.
Түлектің құзыреттілік моделі
Түлектің кәсіби қызмет саласы
Кәсіби қызмет нысаны
Кәсіби қызмет функциялары

моделі:

 – кәсіби

– жеке

– сандық

– зерттеу

– басқарушылық.

фокусы:

– физика оқытушысы,

–  ғылыми қызметкер

– жалпы білім беретін ұйымдарда, мекемелерде және білім беру орталықтарында балалар мен оқушыларды оқыту және дамыту;

– ғылым;

– ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен инновациялық технологияларды пайдаланумен байланысты қызмет түрлері.

– жоғары және орта кәсіптік оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары мен жобалау-құрастырушы ұйымдар;

– техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары;

– негізгі, бейіндік және кәсіптік мектептер;

– педагогикалық қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру мекемелер;

– кәсіптік білім беру саласындағы уәкілетті және жергілікті атқарушы органдар болып табылады.

– Педагогикалық қызметті ұйымдастыру және дамыту;

– білім беру үдерісін дайындау және жүзеге асыру үшін оқыту әдістемесінің технологиялары мен заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларын сенімді меңгеру;

– физиканы оқыту әдістемесі саласындағы оқу-әдістемелік әдебиеттерді зерттеу, талдау;

– оқыту, тәрбиелеу және дамыту бірлігін қамтамасыз ету;

– физика курсын оқытудың технологиясы мен әдістерін жетілдіру ; ;

– оқу орнының қызметін басқару;

– кәсіби және жеке өсу үшін өзін-өзі талдау және өзін-өзі жетілдіру дағдыларын игеру.

Магистратураға түсуші тұлғалар:

оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін ғылыми педагогикалық магистратураға түсуші тұлғалар:

  • шет тілі (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз) бойынша тесттен,
  • білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен (2 пән бойынша: 1)Педагогика 2)Психология,
  • оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тесттен тұратын кешенді тестілеу тапсырады (аналитикалық және критикалық талдау);

Тест тапсырмаларының саны – 130.

Тестілеу уақыты – 235 минут (3 сағ. 55 мин).

Құжатты қабылдайтын жер

Есенов университеті. Қабылдау коммисиясы

32 мкр
Ақтау қаласы

Бөлім
Шет тілі бойынша тест*
Оқуға дайындығын анықтауға

 арналған тест

Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест**
Барлығы
Секциялар
Тыңдалым
Лексика- грамматика
Оқылым
Сыни ойлау

(элементарлы математика, әртүрлі ақпаратты талдау мен түсіндіру)

Аналитикалық ойлау

(академиялық және ғылыми-танымдық мәтіндердегі себеп-салдарлық байланысты тауып, оны талдау мен түсіндіру)

1-пән
2-пән
Тілі
ағылшын/неміс/француз
қазақ/орыс
қазақ/орыс
Тапсырмалар саны
16
18
16
15
15
30
20
 
50
30
50
130
Тест тапсырмаларының нысаны
Бір дұрыс жауапты таңдау
Бір дұрыс жауапты таңдау
Бір дұрыс жауапты таңдау
Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау
 
Бағалау
1 балл
1 балл
1 балл
2 балл – барлық жауаптар дұрыс,

1 балл – бір қате үшін,

0 балл – екі және одан көп қате үшін

 
Максималды балл саны
50
30 балл
30 балл
40 балл
150
Ақылы түрде оқуға шекті балл
25
7
7
7
75
Мемлекеттік грант бойынша білім алу үшін шекті балл
25
7
7
7
75